top of page

Praktyka - Współpraca Międzypokoleniowa

Młodzieżowa Rada Powiatu Wołowskiego aktywnie angażuje się we współpracę międzypokoleniową wraz z Powiatową Radą Seniorów w Wołowie. W celu usprawnienia i koordynacji wspólnej pracy, w 2021 roku została w Powiecie utworzona Rada Dialogu Międzypokoleniowego - ciało doradcze wspierające dobre praktyki i będące rzecznikiem działań obydwu Rad. W jej skład wchodzą najaktywniejsi przedstawiciele Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów.


Uczestnicy i uczestniczki wspólnego szkolenia dla Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów. / Radni Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów podczas jednej z debat organizowanych wspólnie w Powiecie. Fot. MRPW oraz Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie.


Obie Rady podejmują szereg inicjatyw mających na celu pogłębienie dialogu międzypokoleniowego i uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby obydwu tych grup. Przykłady działań to m.in.:


1. Wspólne szkolenia dla przedstawicieli obydwu rad - Szkolenia zorganizowano, by lepiej się poznać i zintegrować, podzielić doświadczeniami oraz porozmawiać o ważnych problemach społecznych w ujęciu osób w różnym wieku.


2. Organizacja otwartych debat powiatowych, m.in:

  • Debata pt. "STOP BARIEROM! Osoby ze szczególnymi potrzebami są wśród nas!", podczas której poruszono temat osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami (starszych, w spektrum autyzmu itp.); udział wzięły m.in. kierownik Ośrodka Wsparcia Dorosłych Osób Niepełnosprawnych w Brzegu Dolnym, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Wołowie; debatę prowadziła prezes Fundacji na rzecz Ziemi Wołowskiej.

  • Debata ”Ekologia - moda czy konieczność we współczesnym świecie" - zorganizowana we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, nauczycielkami oraz przedstawicielem nadleśnictwa.

Tematy debat są ustalane wspólnie przez przedstawicieli rad. Na każdym wydarzeniu są obecni przedstawiciele Młodzieżowej Rady, Rady Seniorów i Rady Dialogu. Debaty są transmitowane i otwarte dla wszystkich mieszkańców Powiatu.


3. Organizacja konferencji nt. potrzeb Powiatu Wołowskiego z udziałem starosty, władz samorządowych i delegacji ze szkół powiatowych. Podczas debaty wypracowano szereg wniosków, które stanowią materiał do dalszej pracy Rady Dialogu.


4. Organizacja szkoleń, wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych, m.in.:

  • Dzień międzypokoleniowy - jego celem była wzajemna integracja w nieformalnej atmosferze, zaprezentowanie działalności Rad; zapewniono stoiska oraz atrakcje kulturalne.

  • Szkolenia z użytkowania komputerów dla seniorów - członkowie i członkinie Młodzieżowej Rady pełnili tu rolę nauczycieli dla osób starszych; szkolenie miało formę indywidualnego wsparcia.


Działalność Rady Dialogu Międzypokoleniowego przyczyniła się do wzmocnienia głosu obydwu grup - młodzieży i seniorów. Stanowią oni dla siebie wzajemne wsparcie w realizacji działań i budowaniu realnego dialogu społecznego. Przy okazji organizacji wspólnych wydarzeń, młodzież i seniorzy pracują w międzypokoleniowych grupach, co daje im szersze spojrzenie i możliwość urealnienia swoich pomysłów. Na co dzień reprezentanci/tki Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów biorą udział w sesjach Rad, a także wspólnych obchodach świąt i wydarzeń lokalnych.


Wymierną korzyścią jest także większa motywacja do podejmowania przez Radę Dialogu kolejnych działań: debat powiatowych, szkoleń, rozwoju wolontariatu senioralnego i młodzieżowego. Rada - ze względu na swój charakter powiatowy - podejmuje również temat współpracy regionalnej, wymiany doświadczeń i konsultacji dla innych rad w województwie.


Linki:

Comments


bottom of page