Group 6.png

POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ

Już ponad 360 miast i gmin w Polsce powołało młodzieżową radę. Kolejne samorządy dołączają do tych, które otwierają się na głos młodzieży i dają młodym ludziom możliwość czynnego angażowania w sprawy publiczne. Dołącz do nich z naszą pomocą!

OPINIE

Małgorzata Pachecka, wójt
Gminy Michałowice

"Wsparcie jakie otrzymujemy od Fundacji Civis Polonus jest cennym źródłem eksperckiej wiedzy i praktycznego doświadczenia w obszarze młodzieżowych rad. Fundacja jest godnym polecenia partnerem do współpracy"

ZORGANIZUJ SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Nasza fundacja oferuje szkolenia stacjonarne i online. Dzięki nim młodzieżowi radni poznają siebie i swoje pomysły na lokalną aktywność, dowiadują się, jakie zadania mogą realizować w młodzieżowej radzie, uczą się ze sobą współpracować i planować wspólne przedsięwzięcia. Otrzymują mnóstwo inspiracji, poznając najlepsze doświadczenia młodzieżowych

rad z całej Polski. Dzięki temu zyskują nowe pomysły

i energię do działania.

Proponowane bloki tematyczne szkolenia dla członków młodzieżowej rady:

  1. Warsztaty integracyjne i rozwijające umiejętności współpracy w grupie – poznanie się członków młodzieżowej rady i ustalenie zasad i form komunikacji w zespole.

  2. Warsztaty liderskie – co to znaczy być dobrym liderem?

  3. Prawne podstawy działania młodzieżowej rady – co w praktyce oznaczają zapisy ustawy o samorządzie lokalnym.

  4. Istota młodzieżowej rady – po co powstają młodzieżowe rady, jakie są ich zadania i funkcje?

  5. Formy i zakres współpracy młodzieżowej rady ze środowiskiem lokalnym – po co i jak organizować współpracę z wójtem, radą gminy, urzędem, szkołami i mieszkańcami itp.

  6. Organizacja i dokumentacja pracy młodzieżowej rady – formy i dokumentacja pracy młodzieżowej rady.

  7.  Przykłady dobrych praktyk działania młodzieżowych rad – z jakich inspiracji warto skorzystać?

  8. Planowanie pracy młodzieżowej rady – czym mogę i chcę się zajmować?

PRZYGOTUJ SWÓJ SAMORZĄD
DO POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY

W 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy

w sprawie samorządów lokalnych, które m.in. ułatwiają zakładanie młodzieżowych rad i nadają im większe uprawnienia. Zapoczątkowało to w wielu samorządach dyskusję o roli zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne, wiążącą się z planami tworzenia młodzieżowych rad. To dobry moment, żeby skorzystać z naszego doświadczenia i założyć młodzieżową radę.

Do udziału w programie zapraszamy gminy (radnych, urzędników, nauczycieli, lokalnych działaczy), które już zdecydowały się na powołanie młodzieżowej rady oraz te, które dopiero stoją przed podjęciem tej decyzji.

Z nami poznacie korzyści, jakie zyskują samorządy z założenia młodzieżowej rady i dowiecie się,

jak w praktyce sprawnie przejść przez ten proces.

Proponowane bloki tematyczne szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych:

1. Skuteczna organizacja i wspieranie działalności młodzieżowej rady – szkolenie dla osób zaangażowanych w tworzenie młodzieżowej rady. Wiedza o podstawach działalności młodzieżowej rady oraz praktyczne wskazówki i inspiracje w zakresie zakładania i organizowania działalności młodzieżowej rady.


2. Ramy organizacyjne działania młodzieżowej radywsparcie w opracowaniu dokumentacji – omówienie różnych aspektów związanych z tworzeniem statutu i ordynacji wyborczej. Opracowanie dokumentacji albo doradztwo przy jej tworzeniu.

 

3. Organizacja naboru członków młodzieżowej rady

– spotkanie informacyjne dla młodzieży z terenu gminy oraz nauczycieli i dyrektorów szkół zaangażowanych w rekrutację członków młodzieżowej rady. Wprowadzenie w tematykę młodzieżowych rad. Opracowanie materiałów promocyjnych i dokumentacji wyborów. Doradztwo w zakresie organizacji demokratycznych wyborów.

 

4. Przygotowanie młodzieży do pełnienia roli radnego

– wprowadzenie dla radnych w tematykę działania młodzieżowej rady, integracja i planowanie pracy. Zasady działania młodzieżowej rady i najciekawsze inicjatywy podejmowane przez młodzieżowe rady z całej Polski.

 

5. Szkolenie opiekuna młodzieżowej rady

– doradztwo i konsultacje, omówienie roli opiekuna, zasad pracy z młodzieżową radą oraz wspólne planowanie procesu animowania pracy młodzieżowej rady.

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE LUB ZAŁOŻYĆ MŁODZIEŻOWĄ RADĘ?

Łukasz Dembiński

lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019 / 22 827 52 49